Conditii de înscriere în Asociaţia SNAC România

Pot dobândi calitatea de membru al Asociaţiei SNAC România persoane juridice, persoane fizice – elevi, studenţi, cadre didactice, membrii ai comunităţii, specialişti din domeniul educaţiei sau din domenii corelate acestuia, care recunosc statutul, contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor propuse şi / sau care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
• acceptul oficial (cu semnătură şi parafă) al organelor de conducere – în cazul persoanelor juridice, sau o cerere individuală de aderare în cazul persoanelor fizice.
• un document din care să rezulte activităţi şi / sau iniţiative anterioare legate de scopul Asociaţiei SNAC România, sau un proiect de activitate de perspectivă în acest sens, pe următorii 2 ani; în ambele situaţii documentul va fi semnat şi parafat de organele de conducere ale persoanelor juridice şi semnat de membrii persoană fizică.

Taxa de înscriere în Asociaţia SNAC România a noilor membri este în valoare de 30 Ron pentru persoane fizice şi juridice şi de 15 Ron pentru elevi şi studenţi.

Anual cotizaţia de membru al Asociaţiei SNAC România va fi stabilită de Adunarea Generală. Taxa de înscriere reprezintă cotizaţia pentru anul aderării la Asociaţia SNAC România. Cotizaţia se achită până la 1 iunie pentru anul în curs.

Drepturile membrilor Asociaţiei SNAC România sunt:

• să participe la adunările asociaţiei şi să candideze la alegerile organizate pentru funcţiile în organismele asociaţiei;
• să iniţieze Adunări Generale Extraordinare. Pentru aceasta este necesară propunerea sub semnătură a cel puţin o zecime din membrii delegaţi.
• să participe la orice întrunire a Consiliul Director, fără a avea drept de vot.

Obligaţiile membrilor Asociaţiei SNAC România sunt:

• să respecte statutul şi hotărârile Adunării Generale;
• să plătească cotizaţia. Scutirea de la plata integrală a cotizaţiei stabilite se acordă de către Consiliul Director pe baza unei cereri scrise a petiţionarului.
• Să menţioneze în antetul organizaţiei apartenenţa la SNAC
• Să iniţieze şi să propună proiecte şi programe de interes general pentru reţeaua SNAC
• Să sprijine derularea proiectelor reţelei SNAC

Sunt de acord cu statutul Asociaţiei SNAC România.